วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมาย  

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ

1.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มีธรรมชาติศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

        2. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

        3. จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยพัฒนามาตรฐาน 5 ด้าน คือ  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  และมาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม  โดยมีมาตรฐานกำกับแต่ละด้านดังนี้

            3.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมี 6  ส่วน คือ  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล    มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

            3.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามี 6  ด้าน  คือ  ด้านครู   ด้านผู้บริหารสถานศึกษา   ด้านกรรมการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและงานวิชาการ  ด้านสภาพแวดล้อมและการบริการ  ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

            3.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 1 ส่วน คือ  การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

            3.4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี 1 ส่วน คือ  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

            3.5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มี 1 ส่วน คือ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

         4.   บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วม