โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / อัตลักษณ์
ปรัชญา         สุวิชาโน ภวํ โหติ   (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ)
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ    “ ม.ป.น.”

ความหมาย
                 
ม.     มโน     ตั้งมั่นไว้ใฝ่ศึกษา           =        รักการเรียน
ป.     ปัญญา  แสวงหาเป็นนิสัย          =        เพียรสร้างปัญญา
น.    น้ำใจ    สละได้เพื่อส่วนรวม      =        รู้ค่าคุณธรรม
                       หรือ               “ รักการเรียน  เพียรสร้างปัญญา รู้ค่าคุณธรรม ”