พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าหมาย
   1. เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
   2. ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   3. ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  รักและภาคภูมิใจในความเป็นมหาราช สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   4.บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอำนาจ ที่ชุมชนมีส่วนร่วม