โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน : มหาราช “ประชานิมิต”    
ที่ตั้ง : เลขที่  60/10  หมู่ที่  2 ตำบล  หัวไผ่ .อำเภอ มหาราชจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  โทร : 035-389131 .
โทรสาร : 035-389131 .    
e-mail : maharatprachanimit@hotmail.com   
Website : www.prachanimit.ac.th  
จัดการเรียนการสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   


ประวัติโรงเรียน

   ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนมหาราช  “ประชานิมิต”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จัดตั้งและดำเนินการสอน มาตั้งแต่ ปีการศึกษา  2494 ณ บริเวณวัดปากคลอง ด้วยความร่วมมือของประชาชนชาวอำเภอมหาราช  ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดปากคลอง ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอยู่ที่ หมู่ที่ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ 49 ไร่ - งาน ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของวัดวังและประชาชนบริจาค สร้างอาคารเรียนขึ้น หลัง เป็นอาคาร  214  และหอประชุม หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าอยู่ในโครงการ ค.ม.ช. รุ่น 11 จึงได้รับการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เป็นอย่างดี และในปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นอีกครึ่งหลัง เป็นอาคารเรียน 216 ก. ครึ่งหลัง  พร้อมกับโรงฝึกงาน หลัง ในปี  พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจัดสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมอีก หลัง ในปี  พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 216 ล. (พิเศษ 12 ห้อง) จำนวน หลัง ในปี  พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร  300  ที่นั่ง หลัง ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณสร้างถนน คสล. กว้าง เมตร  ยาว 340 เมตร ปัจจุบันมีนักเรียน 194 คน ครู 16 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6