โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.38 KB
Adobe Acrobat Document มาตราการให้ผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.33 KB
Adobe Acrobat Document มาตราการความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.02 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.85 KB