โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนระดับชั้น .1 และ .4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ม.1 เวลา 09.00 – 12.00 น. / ม.4 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (อาคาร 3 ชั้น 1)

(กรณีไม่ได้นำเอกสารมาในวันสมัคร)
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน/บิดา/
มารดา/ผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนจริง
- เตรียมข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน เช่น รายได้ของผู้ปกครอง
รหัสประจำบ้านตามทะเบียนบ้าน กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว
ฯลฯ เพื่อกรอกรายละเอียดในวันมอบตัวนักเรียน
- แต่งกายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิมได้ 


โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,10:03   อ่าน 45 ครั้ง