โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
โดย นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำโดย นายประดับ ชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยตำรวจตรีสำรวย เกตุสมพงษ์ ผู้แทนศิษย์เก่า
นายสำเริง ผลลูกสะ ผู้แทนผู้ปกครอง
นายปรีดา ต้องประสงค์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวิชัย เฉลยจิตร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยกำนัน , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , ผู้ปกครอง ชุมชน , ศิษย์เก่า , ครูเก่า และทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" เพื่อความสวยงาม สะอาดเรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,14:12   อ่าน 66 ครั้ง