โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชา วิทยาศาสตร์)
การนิเทศ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covi
การอบรม “การจัดทำแผนสู่การปฏิบัติและการประกันคุณภาพ”
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชา คอมพิวเตอร์)
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การประชุมออนไลน์ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วันที่ 14 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6 - 13 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 63 - 5 ม.ค. 64
การประชุมออนไลน์ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วันที่ 8 มกราคม 2564
การประชุมออนไลน์ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วันที่ 5 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
มาตรการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้นักเรียนเพื่อป้องกัน COVID-19
รางวัลชมเชย การประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”