โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรุ่งนภา ปราบแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชนาภา ชัยสุวรรณรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4