โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรวีรัตน์ กอบกิจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2