โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรวีรัตน์ กอบกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5