โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจงกล ธนะวังน้อย

นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณิชชา พลเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนวพร บุญแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5