โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจงกล ธนะวังน้อย

นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณิชชา พลเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนวพร บุญแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5