โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรอนงค์ ทิพยชล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววริษฐา ศิริสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวณิชชา พลเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3