โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธวัชชัย พันธ์พฤกษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2