โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัชชัย พันธ์พฤกษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6