โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิชิต มีศรีสรรค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6