โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชิต มีศรีสรรค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2