โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรพิมล สายัณต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6