โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุปผา พันธุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชุตินันท์ ตระกูลชัยชนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2