โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นาย ประดับ ชัยพฤกษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นาง ไพรัตน์ เฉลิมยุทธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระ พงษธร สุตินธโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปรีดา ต้องประสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นาย วิชัย เฉลยจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จงกล เเสงสุกใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นาย สำเริง ผลลูกสะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้เเทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช
ตำแหน่ง : กรรมการเเละเลขานุการ