โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นาย ประดับ ชัยพฤกษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒ
ชื่อ-นามสกุล : นาง ไพรัตน์ เฉลิมยุทธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒ
ชื่อ-นามสกุล : พระ พงษธร สุตินธโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปรีดา ต้องประสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นาย วิชัย เฉลยจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จงกล เเสงสุกใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นาย สำเริง ผลลูกสะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช
ตำแหน่ง : กรรมการเเละเลขานุการ